Privacyverklaring

Autorijschool Brijder, gevestigd aan de Stationsweg 69  1981 BA te Velsen-Zuid, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 Doel van het Privacybeleid
Autorijschool Brijder heeft de privacy van alle (toekomstige) klanten die gebruik
maken van de aangeboden diensten hoog in het vaandel staan en zullen deze respecteren.
Het vaststellen van deze Privacyverklaring is gebaseerd op de bestaande regelgeving.


2 De klant bepaalt
De klant dient voor het gebruik van zijn (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te
verlenen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit
weigeren. Als u ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn om
een product of dienst te leveren, zult u dit product of dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.


3. Wijze van het verzamelen van gegevens
Autorijschool Brijder verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige
gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een
deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat,
bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van
foutrapporten of gebruiksgegevens van onze software op uw apparaat. We krijgen ook
gegevens van derden.


4 Gegevens die wij verzamelen
1. Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres,
 postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.
2. Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke
 beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.
3. Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht,
 land en voorkeurstaal.
4. Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te
 verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw bankrekening of betaalinstrument
 (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.


5 Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Autorijschool Brijder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verzorgen van uw rijopleiding
- Het aanvragen van uw examens bij het CBR
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
- Autorijschool Brijder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
 gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


6 Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummers, email) worden tot maximaal 1 jaar na
het afronden van uw opleiding bewaard.
Financiële gegevens, afspraakgegevens, examendata e.d. worden voor een periode van 7
jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.


7 Delen van persoonsgegevens met derden
Autorijschool Brijder verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Autorijschool Brijder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Autorijschool Brijder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschoolbrijder.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Autorijschool Brijder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Autorijschool Brijder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@autorijschoolbrijder.nl